Zadávací řízení: (dále také jako "ZŘ")
Dodávka zemního plynu pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pro období od 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Vystavil: Denisa Gasková Neubertová

Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás vyzvat k předložení nabídky v zadávacím řízení.
Základní údaje
Předmět ZŘ / Název ZŘ: Dodávka zemního plynu pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pro období od 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Hlavní předmět ZŘ dle CPV a kód CPV:
Režim ZŘ podle finančního limitu: Malého rozsahu
Druh ZŘ podle předmětu ZŘ: Na dodávky
Druh ZŘ podle typu zadání a zákona č. 134/2016 Sb.: E-aukce
Identifikátor ZŘ: 7/2012/DN
Místo plnění/realizace:
Kód NUTS:
Průběh zadávacího řízení
Začátek lhůty pro podání nabídek: od 11:00 hodin dne 8.11.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: do 11:00 hodin dne 27.11.2012
Způsob a místo pro podání nabídek: Není li v zadávací dokumentaci stanoveno zadavatelem jinak, podává účastník nabídku (údaje nebo doklady na základě zadávací dokumentace), prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.
Jazyk pro podání nabídek: Není-li ve výzvě či zadávací dokumentaci stanoveno zadavatelem jinak, podává účastník požadované doklady a nabídku v českém jazyce.
Předpokládaný termín zahájení ostrého kola elektronické aukce: od 10:00 hodin dne 4.12.2012
Délka základního ostrého kola elektronické aukce: 30 minut + případné prodlužování (viz rubrika Prodlužování ostrého kola elektronické aukce)
Povoleno dorovnávání nejlepší hodnoty: Ne

Podpis uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb. (pro podpis závazných dokumentů a cenové nabídky): Nevyžadováno
Měna ZŘ: CZK
Zadavatel
Název zadavatele: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Sídlo zadavatele: Revoluční 26 , Ústí nad Labem ,401 11
IČO: 25013891
DIČ: CZ25013891
Divize zadavatele:

,Kontaktní osoba zadavatele: Administrátor
Denisa Gasková Neubertová (neubertova@ppe.cz,+420 733 530 680)

Podrobný návod pro účast: www.ppe.cz/dokumenty/navodVZ.pdf
Obchodní podmínky elektronického nástroje ppeSystem: www.ppe.cz/dokumenty/pop.pdf
Provozovatel elektronického nástroje ppeSystem: PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 25863568, DIČ: CZ25863568, www.ppe.cz
Klientská podpora: +420 608 887 077, +420 733 530 680, +420 595 170 913, +420 595 170 923, www.ppe.cz/ptejte-se
Specifikace předmětu zadávacího řízení

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny dle § 114 odst. 2 ZZVZ. Proto není váha u sekce/sekcí resp. u její/jejich jednotlivých položek uvedena (viz rubrika Specifikace předmětu zadávacího řízení).

Cenová nabídka
ID
Požadované množství
Mj
Min.krok
Váha
ČMO 9302340074 - Vozovna trolejbusů (specifikace dle zadávací dokumentace
2500
1 MWh
10
 
Elektronický podpis a šifrování nabídek
Nestanovil li zadavatel v této výzvě, či zadávací dokumentaci jinak, není účastník povinen ve veřejné zakázce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále také jako "ZZVZ"), kde podává požadované doklady prokazující splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, nebo nabídku prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem, ve stanovené lhůtě opatřit uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb. osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka. Bližší informace a pokyny naleznete v této výzvě (viz rubrika Průběh zadávacího řízení / Podpis uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb.), zadávací dokumentaci nebo v Podrobném návodu pro účast.

Před odesláním nabídky účastníka do elektronického nástroje ppeSystem je obsah nabídky automaticky šifrován 1024 bitovým veřejným klíčem serveru provozovatele elektronického nástroje ppeSystem (http://www.ppe.cz/dokumenty/ppe_public.cer). V šifrované podobě je nabídka přenášena na tento server a uložena pro zpřístupnění nabídek podle § 6 odst. 2 Vyhlášky č. 260/2016 Sb. Tímto je procedura šifrování nabídek splněna a žádné jiné kroky od účastníka nejsou vyžadovány.
Závazné podmínky plnění
Zadavatel zadávacího řízení požaduje při plnění předmětu zadávacího řízení dodržet závazně, mimo výše uvedených, také tyto podmínky:

Podrobnosti k zadávacímu řízení naleznete v Dokumentaci k ZŘ (na konci této strany), kde je ke stažení:

- Zadávací dokumentace
Přihláška / Registrace
Přihlášku k účasti v zadávacím řízení vyplňte nejpozději do - hodin dne -
UPOZORNĚNÍ !
Registrací do zadávacího řízení a následným podáním nabídky stvrzujete svůj závazek ve smyslu zadávací lhůty analogicky dle § 40 ZZVZ, svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami zadávacího postupu a současně stvrzujete svůj závazek dodržet v případě podpisu smlouvy na základě výsledku zadávacího postupu obchodní podmínky, které jste akceptovali podáním nabídky. V případě nedodržení tohoto ustanovení se vystavujete možnosti postihu za zmaření zadání zadávacího řízení dle ustanovení ZZVZ či Provozních a obchodních podmínek elektronického nástroje ppeSystem, přičemž náhrada škody může být zadavatelem v takovém případě vymáhaná soudní cestou.
Pokyny pro účast v elektronické aukci
Minimální krok snížení
Aby se elektronická aukce extrémně neprodlužovala, byl zadavatelem stanoven minimální krok snižování hodnoty, který je uveden v předposledním sloupci rubriky (Min. krok) rubriky SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ této výzvy.

POZOR! Minimální krok snižování hodnoty se vztahuje k zobrazené minimální hodnotě jednotlivé položky / komodity ve sloupci NEJLEPŠÍ HODNOTA - viz Obrazovka účastníka, nikoliv k Vaší hodnotě položky. Hodnota je uvedena např. v měně, dnech, kusech, apod., a pro každou položku může být nastavena individuálně.

Maximální krok snižování ceny není limitován.
Prodlužování ostrého kola elektronické aukce
Ostré kolo elektronické aukce se automaticky prodlužuje o 5 minut při změně minimální hodnoty kterékoliv položky v posledních 5 minutách základního ostrého kola elektronické aukce.

K dalším prodloužením vždy o 3 minuty dojde automaticky při změně minimální hodnoty kterékoliv položky v poslední minutě každého dalšího prodloužení. Aukce končí po vypršení času základního ostrého kola elektronické aukce, respektive času posledního prodloužení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronické aukce.

K prodloužení dojde také v případě, že účastník druhý a další v pořadí se jakýmkoliv zlepšením hodnoty některé z položek se svou celkovou nabídkou stane 1. v pořadí. Ostré kolo elektronické aukce se automaticky prodlouží o 5, resp. 3 minuty podle fáze průběhu elektronické aukce viz výše, aby i na takovou změnu v pořadí mohli reagovat všichni účastníci elektronické aukce.
UPOZORNĚNÍ! DDoporučujeme nenechávat snížení hodnoty na poslední vteřiny ostrého kola elektronické aukce. Dle rychlosti a stability konektivity Vašeho internetového připojení by nemuselo dojít k řádnému přenesení nové hodnoty do řídícího serveru elektronického nástroje ppeSystem. Doporučujeme potvrdit cenu už ve chvíli, kdy je čas do konce ostrého kola elektronické aukce 00:00:20 hod. I snížení ceny v poslední vteřině ostré kolo prodlouží o 5, resp. 3 minuty.
Minimální technické prostředky nutné pro podání nabídky v elektronické podobě
  • připojení k internetu (postačuje modemové přípojení nebo mobilní GPRS);
  • internetový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome;
  • aplikace JAVA společnosti Oracle ze serveru http://www.java.com nebo knihovna CAPICOM společnosti Microsoft pro podepisování uznávaným elektronickým podpisem;
  • při připojování z podnikové sítě, která používá proxy server nesmí docházet k ukládání internetových stránek ze serveru www.ppe.cz do cache;
  • při připojování z podnikové sítě, která používá proxy server nesmí docházet k blokování přesměrování v rámci jedné webové jednotky;
  • funkční počítač bez virů a spywaru s optimalizovaným zabezpečením firewallu nebo antivirovým programem, které nebudou způsobovat rozpady internetového připojení nebo pomalé odezvy elektronického nástroje ppeSystem.

Kompatibilitu počítače pro použití elektronického nástroje ppeSystem si účastníci mohou ověřit na adrese www.ppe.cz/test.
Všechny úkony spojené s procesem odeslání nabídky přes elektronický nástroj ppeSystem, si účastníci mohou vyzkoušet na adrese www.ppe.cz/v2/profil/test.
Účastník je povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před lhůtou pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač účastníka nelze přičítat na vrub zadavateli.

Upřesňujicí informace zadavatele
Jednotkové ceny za dodávku zemního plynu vloží uchazeč do elektronického nástroje ppeSystem. Budou stanoveny za 1 MWh bez DPH a musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky v místě plnění.

Jiné než elektronické předložení cenové nabídky nebude akceptováno.
Pravidla pro hodnocení nabídek analogicky dle § 115 ZZVZ
Stanovil li zadavatel požadavek pro podání nabídek pouze prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem a není li zadavatelem v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, proběhne hodnocení vložených hodnot nabídek v těchto krocích:

1. Vnitřní hodnocení poměru a rozdílu mezi nabídkami v rámci jednoho kritéria.

a) Pro kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. výše ceny nebo doba dodání) byl použit jako základ doporučený obecný vzorec z dřívější zákonné úpravy pro hodnocení nabídek:


Pro elektronický nástroj ppeSystem byl tento obecný vzorec upraven přesnějším výpočtem poměru a rozdílu mezi nabídkami jednotlivých účastníků a certifikován ve tvaru:


b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (např. délka záruční lhůty):


2. Dílčí hodnocení podle jednotlivých kritérií = počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %.
3. Konečné celkové hodnocení nabídky = prostý součet zisku všech bodů za jednotlivá kritéria.

Publikované dokumenty k zadávacímu řízení


Těšíme se na Vaši účast a nabídku

Za zadavatele

Denisa Gasková Neubertová